Algemene voorwaarden

1 DEFINITIES

 1. 1.1 Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt, hebben de volgende begrippen die met een hoofdletter geschreven zijn, in de Overeenkomst en in de bijlagen de navolgende betekenis:
  • Leverancier: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BetterBisnes B.V., gevestigd te (7671 EB) Vriezenveen en aldaar kantoorhoudende aan de Kanaalweg Noord 73, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66439779.
  • Partner: De onderneming die met Leverancier een Overeenkomst heeft afgesloten;
  • Partner Overeenkomst: De onderneming die met Leverancier een Overeenkomst heeft gesloten de partnerovereenkomst tussen BetterBisnes B.V. en de Partner inclusief deze Algemene Voorwaarden;
  • Intellectuele Eigendomsrechten: Alle intellectuele eigendomsrechten op en samenhangende met de Webshop en de website BetterBisnes.com waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en databankrechten alsmede de daaraan verbonden Knowhow;
  • Knowhow: Alle technische, commerciële en andere kennis, ervaring en gegevens, al dan niet gedocumenteerd verbonden aan (de organisatie van) Leverancier, haar Producten en Diensten van Leverancier;
  • Producten: De volledige collectie, die via de website van BetterBisnes aan Partner worden aangeboden;
  • Diensten: Alle werkzaamheden en diensten die worden aangeboden aan de Partner waaronder begrepen: website ontwikkeling, support, service, distributie van Producten, het aanhouden van voorraden.
  • Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, welke een onverbrekelijk deel vormen van de Overeenkomst;
  • Order: Een door Opdrachtgever geplaatste bestelling welke door Leverancier bevestigd dient te worden;
  • Webshop: De website van Partner waarop de Producten van Leverancier aan Consumenten te koop worden aangeboden;
  • Consument: De afnemer van een of meerdere door Partner aangeboden Producten op de Webshop;
 2. 1.2 Alle genoemde definities gelden zowel in enkelvoud als meervoud.
 3. 1.3 Op alle aanbiedingen die wij doen en overeenkomsten die wij sluiten, zijn deze voorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden die je zelf hanteert, zijn niet van toepassing.

2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. 2.1 De Partner Overeenkomst tussen Partner en Leverancier komt tot stand nadat Partner alle gegevens in het registratieproces heeft ingevuld, akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en de start van de “Pro account” van de Webshop heeft bevestigd.
 2. 2.2 Leverancier heeft het recht zonder opgaaf van reden de aanmaak van een Webshop ongedaan te maken of de aanmaak van een Webshop te voorkomen.

3 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN LEVERANCIER

 1. 3.1 Leverancier doet er alles aan om de Diensten altijd volledig beschikbaar te stellen aan Partner. Leverancier kan niet garanderen dat de Diensten altijd volledig beschikbaar zullen zijn. Indien de Diensten niet (volledig) beschikbaar zijn, zal Leverancier er alles aan doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen en geldt artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.
 2. 3.2 In bepaalde gevallen kan er sprake zijn van overmacht waardoor het niet mogelijk is om de Diensten beschikbaar te stellen. Bij overmacht denken wij bijvoorbeeld aan een terroristische aanslag, oorlog, staking van personeel, een brand of een natuurramp, of digitale aanvallen (bijvoorbeeld DDoS), inbraken of beslaglegging op onze servers. En alle andere denkbare oorzaken van overmacht. In het geval van overmacht heeft Leverancier het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen. Leverancier hoeft in dat geval Partner geen schade te vergoeden.
 3. 3.3 Leverancier mag naar eigen inzicht en zonder beraad met Partner wijzigingen aanbrengen in de Diensten. Daarenboven mag Leverancier derden inschakelen bij de uitvoeren van diverse werkzaamheden.
 4. 3.4 Leverancier mag in de Diensten en e-mails naar jouw Consumenten een hyperlink en/of afbeelding plaatsen, waaruit blijkt dat Partner gebruik maakt van onze diensten.
 5. 3.5 Leverancier is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Diensten. Partner mag deze beveiligingsmaatregelen niet verwijderen of ontwijken.
 6. 3.6 Indien Partner zich niet aan de Overeenkomst houdt of de vermoeden er is dat Partner zich er niet aan houdt, heeft Leverancier het recht onze verplichtingen ten opzichte van Partner op te schorten. Dit betekent dat Leverancier over mag gaan tot tijdelijke of permanente sluiting van Partners Webshop.

4 RECHTEN EN VERPLICHTEN PARTNER

 1. 4.1 Partner verkrijgt met de Overeenkomst het niet-exclusieve recht om de Diensten te gebruiken voor het opzetten en beheren van één (1) Webshop.
 2. 4.2 Partner is verplicht de door ons verlangde naar waarheid in te vullen en actueel te houden.
 3. 4.3 Partner stemt er mee in dat de persoonsgegevens bewaard en gebruikt zullen worden voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Leverancier zal deze persoonsgegevens zo veel mogelijk beveiligen en afschermen voor derden. In onze Privacy Policy staat omschreven hoe wij omgaan met de gegevens die wij verzamelen. De meest recente versie van de Privacy Policy is te raadplegen op onze website.
 4. 4.4 Het is mogelijk dat politie, justitie of een andere autoriteit vraagt om persoonsgegevens van Partner. Wij verstrekken deze gegevens alleen als we aan een vordering moeten voldoen en we dit conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) mogen. Indien wij een vordering ontvangen zullen wij de Partner daarover informeren, tenzij we gevorderd worden om dat niet te doen. Als Leverancier verplicht is om Partner gegevens te verstrekken zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen die dat voor Partner heeft.
 5. 4.5 Partner is zelf verantwoordelijk voor het exploiteren van de Webshop. Vereiste is dat Partner zich aan de wet- en regelgeving houdt. Leverancier heeft het recht de Webshop (tijdelijk) te sluiten als blijkt dat dat niet het geval is. Wij zullen dit onder andere kunnen doen als (wij vermoeden dat):
  • Partner gestolen producten aanbiedt;
  • Partner producten / diensten aanbiedt, die op grond van de wet niet zou mogen aanbieden (bijvoorbeeld wapens, drugs en andere verboden middelen of gok-gerelateerde diensten);
  • Partner producten / diensten aanbiedt, waardoor inbreuk gemaakt op het intellectuele eigendomsrecht van derden (bijvoorbeeld namaak textiel en accessoires van bekende merken);
  • Partner pogingen waagt om via de Webshop toegang te krijgen tot andere computers of computersystemen, hier virussen of andere programma’s verspreidt of laat verspreiden.
 6. 4.6 Partner realiseert zich dat wij als Leverancier het belangrijk vinden dat de gegevens van bezoekers en klanten van Partners Webshop goed beschermd zijn. Hiervoor nemen we technische maatregelen. Daarnaast is Partner zelf verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk beschermen van de (persoons)gegevens die Partner bewaart en gebruikt in jouw Webshop. Dit doet Partner door wachtwoorden geheim te houden en deze regelmatig te wijzigen. Het is Partner verplicht om aan te geven hoe deze met de (persoons)gegevens omgaat in een Privacy Policy. Treft Partner niet de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen, dan kan Leverancier hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. Worden wij door een derde aangesproken, dan geldt artikel 12.3.

5 HET AANBIEDEN VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN

 1. 5.1 Leverancier biedt de Producten aan Partner op de navolgende wijze aan:
  1. 5.1.1 Leverancier houdt een collectie beschikbaar op haar website www.my.betterbisnes.com waaruit Partner een bepaald aantal Producten kan kiezen de zij op haar Webshop te koop wil aanbieden. Leverancier breidt haar collectie Producten met regelmaat uit.
  2. Partner dient de door haar gekozen Producten uitsluitend te koop aan te bieden via de Webshop. Leverancier geeft verkoopadviesprijzen af voor de Producten. Partner mag naar eigen inzicht 20% naar beneden afwijken van de afgegeven adviesprijzen. Indien de Partner meer dan 20% naar beneden afwijkt van de afgegeven adviesprijzen, is Leverancier gerechtigd het betreffende Product niet uit te leveren aan haar Consument.

   Indien een Consument een Product koopt in de Webshop van de Partner wordt dit zowel bij de Partner als bij Leverancier geregistreerd, waarna Leverancier (met door Leverancier aangeboden producten) zorgdraagt voor de levering van het Product rechtstreeks aan de Consument. Leverancier streeft er naar dat de Producten binnen 5 werkdagen na de aankoop bij de Consument worden afgeleverd. Leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden indien bepaalde aangeboden Producten niet voorradig zijn of niet tijdig worden geleverd. Het risico van de Producten gaat over op de Partner op het moment dat deze zijn afgeleverd aan de Consument.

   Een Consument kan Producten retourneren dan wel omruilen binnen de in de Algemene Voorwaarden vermelde termijn. De kosten hiervan komen voor rekening van de Consument. Retourzending door de Consument vindt plaats aan de Leverancier. Indien Partner besluit producten te retourneren aan Leverancier zal Leverancier hier 20% aan handelingskosten voor in rekening brengen. Partner kan uitsluitend producten retourneren aan Leverancier binnen een termijn van 14 dagen na facturatie.

  3. 5.1.2 Partner zal de Producten uitsluitend te koop aanbieden op de Webshop overeenkomstig de wijze zoals is omschreven in de Overeenkomst.
 2. 5.2 Leverancier biedt de Diensten aan Partner op de navolgende wijze aan:
  1. 5.2.1 Bij aanvang van de Overeenkomst stelt Leverancier een webshop en collectie beschikbaar.

  Gedurende de looptijd van de Overeenkomst verleent Leverancier aan Partner via de helpdesk per email support en service ten aanzien van het beheer van de Webshop.

 3. 5.3 Partner is er mee bekend dat Leverancier met meerdere partners overeenkomsten heeft gesloten ten aanzien van de levering van de Producten via webshops. Het staat Partner vrij om naast de collectie via Leverancier zelfstandig Producten bij derden in te kopen en te verkopen via de eigen Webshop.

6 PRIJZEN

 1. 6.1 Leverancier is een Europees bedrijf en de prijzen van onze diensten staan dan ook vermeld in Euro’s. Alle prijzen zijn exclusief belastingen (zoals btw) en andere overheidsheffingen.
 2. 6.2 Leverancier heeft het recht om de prijzen van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld als correctie van de inflatie. Dit is geen reden om het contract voortijdig te beëindigen.
 3. 6.3 Het is mogelijk dat de prijzen op onze website een typefout bevatten. Leverancier heeft dan het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.

7 FACTURERING

 1. 7.1 Leverancier factureert de prijs voor het Product zoals vermeld op de website van my.betterbisnes.com, vermeerderd met het daarbij behorende tarief voor verzendkosten, aan de Partner. De prijzen op de website van Leverancier zijn exclusief BTW. Op de factuur staat een specificatie van de door de Consument bestelde Producten.
 2. 7.2 De Partner brengt de prijs zoals weergegeven in haar Webshop al dan niet vermeerderd met verzendkosten in rekening aan de Consument.
 3. 7.3 Indien de Consument een Product retour zendt komen deze voor rekening van de Consument. Het staat Partner vrij deze retourkosten aan de Consument te vergoeden, dit gaat echter buiten Leverancier om. Indien sprake is van een ruiling verzendt Leverancier, na ontvangst van het onjuiste Product, het juiste Product aan de Consument. De verzendkosten voor deze extra zending aan de Consument wordt door Leverancier aan de Partner in rekening gebracht.
 4. 7.4 Alle betalingen worden door Leverancier bij Partner geïncasseerd binnen een termijn van 7 dagen.
 5. 7.5 Als Partner niet op tijd overgaat tot betaling van een factuur, dan heeft Leverancier het recht onze Partner niet langer toegang te geven tot de Diensten. Dit betekent dat Partner en Consument(en) geen toegang meer hebben tot de Webshop. Leverancier is niet verplicht de schade die Partner lijdt of de kosten die Partner hierdoor maakt te vergoeden. Partner is nog altijd verplicht de factuur / facturen te betalen.
 6. 7.6 Als Partner niet op tijd overgaat tot betaling van een factuur, dan kunnen wij als Leverancier de vordering ter incasso uit handen geven. De kosten die wij hierdoor maken, belasten wij aan Partner door. Bij de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten sluiten wij aan bij de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

8 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN LICENTIE

 1. 8.1 De Partner erkent dat de Intellectuele Eigendomsrechten van de Producten en de Webshop niet bij de Partner rusten en zal hierop ook geen aanspraak maken. Dit geldt tevens voor eventuele aanpassingen c.q. verbeteringen (aan de huisstijl) van de Webshop, ongeacht van wie deze verbeteringen afkomstig zijn en door wie deze zijn uitgevoerd. De eigendom van de Webshop, waaronder het ontwerp van de huisstijl, behoort toe aan Leverancier. De eigendom van de door de Partner geregistreerde internet-domeinnaam van de Webshop blijft eigendom van de Partner.
 2. 8.2 De rechten als bedoeld in artikel 4.1 worden, voorzover rechtens vereist, krachtens de Overeenkomst door Partner aan Leverancier overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door Opdrachtgever op het moment van ondertekening van de Overeenkomst voor alsdan wordt aanvaard. Voorzover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, zal Partner op eerste verzoek van Leverancier aan de overdracht van zodanige rechten onvoorwaardelijk haar medewerking verlenen. Voorts machtigt Partner Leverancier hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze Intellectuele Eigendomsrechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.
 3. 8.3 Indien het Partner mocht blijken dat derden zonder daartoe gerechtigd te zijn gebruik maken van de Intellectuele Eigendomsrechten van Leverancier, dan zal Partner Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Partner is niet gerechtigd in zulke gevallen zelf tegen inbreukmakers op te treden anders dan na verkregen schriftelijke toezegging van Leverancier.
 4. 8.4 Indien Partner wenst om de Intellectuele Eigendomsrechten van Leverancier in (reclame)uitingen te gebruiken of daarnaar te verwijzen, behoeft hij daarvoor voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier.
 5. 8.5 Voordat een bepaald merk op initiatief van een Partner te koop kan worden aangeboden in de Groothandel van Leverancier, dient de merkeigenaar een wereldwijde licentie aan Leverancier te verlenen om het merk via haar website te kunnen verkopen alsmede het recht om de kleding of artikelen – voor zover mogelijk - te produceren. Op basis van deze licentie dient Leverancier tevens gerechtigd te zijn om juridische maatregelen te nemen tegen derden die inbreuk maken op dit licentie- dan wel merkrecht.

9 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. 9.1 Leverancier tracht de Producten uit de collectie zo goed mogelijk af te beelden op haar website. De Partner kan hieraan echter geen rechten ontlenen. Leverancier is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen van de daadwerkelijk geleverde Producten ten opzichte van de afbeeldingen op haar website.
 2. 9.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor eventueel tegenvallende verkoopcijfers of het aantal retourzendingen bij de Partner. Aan de door Leverancier op haar website weergegeven rekenvoorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Tegenvallende verkoopcijfers of aantallen retourzendingen vormen nimmer een grondslag voor tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst of een Pakket en biedt evenmin een grondslag om de betaling aan Leverancier op te schorten.
 3. 9.3 Indien de Partner zelf ontwerpen of merken heeft aangeleverd vrijwaart Partner Leverancier voor eventuele aanspraken van derden wegens inbreuk op de (intellectuele eigendom) rechten van derden.
 4. 9.4 Partner vrijwaart Leverancier tegen eventuele aanspraken van Consumenten.
 5. 9.5 Partner vrijwaart Leverancier tegen eventuele aanspraken van derden in verband met inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van het aanbrengen van een merk of print.

10 DUUR EN BEËINDIGING

 1. 10.1 De Overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening en is gesloten voor onbepaalde tijd, maar ten minste voor de duur van 12 maanden. Na afloop van de overeenkomst wordt de overeenkomst stilzwijgend met de duur van 12 maanden verlengd.
 2. 10.2 Leverancier is gerechtigd de Overeenkomst met Partner op te zeggen met in achtneming van een termijn van twee maanden voorafgaand aan de afloop van de duur van de overeenkomst.
 3. 10.3 Partner dient de Overeenkomst met Leverancier op te zeggen met in achtneming van een termijn van twee maanden voorafgaand aan de afloop van de duur van de overeenkomst.
 4. 10.4 De Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang worden ontbonden indien zich één of meer van de volgende omstandigheden voordoen:
 5. Wanneer een van de Partijen failliet wordt verklaart of in surseance van betaling komt te verkeren of surseance aanvraagt, of in geval Partner een natuurlijk persoon is, de schuldsaneringsregeling op haar van toepassing wordt verklaard.

  Wanneer één van de Partijen, ondanks ingebrekestelling met verlening van een termijn van 4 weken om het verzuim te herstellen, te kort komt in de nakoming van een verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.

  Indien Partner na afloop van de duur van de Overeenkomst niet bereid is tot het aangaan van een addendum op de Overeenkomst als bedoeld in artikel 8.2

 6. 10.5 Na het eindigen van de Overeenkomst zal de opzeggende Partij niet gehouden zijn tot betaling van enige compensatie voor goodwill, verlies aan inkomsten of enige andere vorm van schade die samenhangt met de opzegging van de Overeenkomst. In geen geval is Leverancier compensatie verschuldigd aan Partner voor:
 7. Verlies van toekomstige inkomsten;

  Goodwill of het verlies hiervan;

  Uitgaven, investeringen of welk type verplichting de Partner is aangegaan tijdens de duur, of ten behoeve van de Overeenkomst.

 8. 10.6 Indien de Overeenkomst eindigt of wordt beëindigd, om welke reden dan ook, is de Partner verplicht het gebruik van de Webshop en de Intellectuele Eigendommen van Leverancier te staken en gestaakt te houden en de Webshop over te dragen aan Leverancier. Alsdan zal Partner alles in werk stellen om te vermijden dat de indruk wordt gewekt dat zij (nog steeds) is gelieerd aan de onderneming van Leverancier. Bestaande bestellingen op het moment van beëindiging van de Overeenkomst, zullen nog door Leverancier worden uitgeleverd aan de Consumenten.
 9. 10.7 Na het eindigen van de Overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijft de Webshop in eigendom van Leverancier. Partner blijft wel eigenaar van de door haar geregistreerde internet-domeinnaam van de Webshop.
 10. 10.8 Na het eindigen van de Overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven de artikelen van kracht die daartoe naar hun aard bestemd zijn.

11 VERTROUWELIJKHEID / GEHEIMHOUDING

 1. 11.1 Elke Partij zal de Overeenkomst en al hetgeen waarvan zij in verband met het sluiten of de uitvoering van de Overeenkomst kennis krijgt en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden - waaronder in ieder geval begrepen de Knowhow - op geen enkele wijze aan een derde openbaren, behalve voor zover openbaarmaking noodzakelijk is voor het uitvoeren of geldend maken van de rechten van de openbaar makende Partij uit de Overeenkomst.
 2. 11.2 Elke Partij zal de in de vorige zin bedoelde informatie slechts aan een derde openbaren indien op de derde de plicht rust deze informatie uitsluitend in overeenstemming met dit artikel te gebruiken of openbaar te maken.

12 DERDEN

 1. 12.1 Leverancier biedt Partner de mogelijkheid om een Webshop te starten, maar zijn verder op geen enkele manier betrokken bij het bedrijf van Partner. Leverancier is dus ook geen partij bij de overeenkomsten die Partner sluit met de klanten die wat kopen in de Webshop. Partner is zelf verantwoordelijk/aansprakelijk voor het aangeboden assortiment, de producten en/of diensten, de kwaliteit en dergelijke. Als derde kun je Leverancier dus niet aanspreken op de door Partner aangeboden producten en/of diensten, de kwaliteit en deugdelijkheid hiervan, de reclame-uitingen en de (wijze van) afhandeling van de bestellingen en/of betalingen.
 2. 12.2 Leverancier is nooit aansprakelijk en is nooit verplicht enige schade te vergoeden die een derde lijdt ten gevolge van (de koop van een product in) de Webshop.
 3. 12.3 Indien Leverancier door derden wordt aangesproken voor een kwestie waarvoor Partner verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, dan is Partner verplicht Leverancier te vrijwaren voor iedere aanspraak van deze derde. Vrijwaren betekent onder andere dat Partner Leverancier bijstaat (in een procedure) tegen deze derde en alle schade vergoedt die Leverancier hierdoor lijdt. Leverancier zal Partner zo spoedig mogelijk informeren als zo’n situatie zich voordoet. Partner zal deze derde onmiddellijk schriftelijk laten weten dat niet Leverancier maar Partner verantwoordelijk en/of aansprakelijk is. Werkt Partner niet of onvoldoende mee, dan zal Leverancier zichzelf verdedigen. De kosten die Leverancier hierdoor maakt (bijvoorbeeld advocaatkosten) belast Leverancier volledig aan Partner door.

13 DOMEINNAMEN

 1. 13.1 Partner is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de domeinnaam.
 2. 13.2 Indien Partner een domeinnaam verkrijgt, gaat Partner ermee akkoord dat Leverancier deze op naam en risico van Partner laat registreren bij een door Leverancier gekozen domein hostingpartij.
 3. 13.3 Indien Leverancier door derden wordt aangesproken in verband met het gebruik van Partners domeinnaam, dan is Partner verplicht Leverancier te vrijwaren voor iedere aanspraak van deze derde. Hiervoor geldt dezelfde vrijwaringsplicht als bij artikel 12.3.
 4. 13.4 Bij het eindigen van de Overeenkomst vervalt de voor Partner geregistreerde en gekoppelde domeinnaam. Als Partner de domeinnaam wilt blijven gebruiken, dan is Partner hier zelf verantwoordelijk voor en dient Partner zelf te zorgen dat alle noodzakelijke stappen genomen worden. Leverancier kan Partner hierbij alleen behulpzaam zijn door je een verhuiscode te verstrekken. Een verhuiscode verstrekt Leverancier pas als Partner zich aan alle (betalings)verplichtingen op basis van de Overeenkomst heeft voldaan.

14 ALGEMENE BEPALINGEN

 1. 14.1 Is of wordt de Overeenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend verklaard, dan blijven Partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de Overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.
 2. 14.2 Door uitbreiding dan wel aanpassing van de activiteiten van Leverancier kan aanpassing van de Overeenkomst noodzakelijk zijn. Wijzigingen op de Overeenkomst vinden uitsluitend plaats door het aangaan van een door Partijen getekend addendum.
 3. 14.3 Leverancier heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is te raadplegen op betterbisnes.com/Partnervoorwaarden.pdf

15 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. 15.1 Op deze Overeemkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. 15.2 Alle geschillen die in verband met de Overeenkomst ontstaan, zullen worden beslecht door de rechter te Almelo.
 3. 15.3 Leverancier doet zaken met Partner. Alleen met onze schriftelijke toestemming kan Partner de rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst overdragen aan een derde.
 4. 15.4 Het is mogelijk dat een bepaling uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden in strijd met de wet blijkt te zijn en daardoor niet geldig (nietig) is. Dit betekent niet dat de volledige Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden niet meer geldig is/zijn. Als deze situatie zich voordoet, zullen Partijen samen zoeken naar een bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de oude bepaling, maar niet in strijd is met de wet.

Vragen?

We staan voor je klaar

Blijf op de hoogte?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief